بانک ملی به نام محمد حسن احمدیان
6037-9973-0198-3970
شماره شبا:
IR62 0170 0000 0022 2164 2750 09